Skip to content Skip to navigation

WCCLS Community Survey

Take the survey in English Responder la encuesta en español Tham gia khảo sát này bằng tiếng Việt 用中文进行调查

Whether you use the library every week or have never visited a library in Washington County, your feedback is valued! Help WCCLS learn about your experience with the public library, and tell us which services you would like to see in the future. Your opinion will help us continue to improve how we serve community members across the county.

What to expect:

 • The survey will take about 10 to 15 minutes to complete.
 • Your responses are anonymous. Reponses will be used only to identify ways to improve library service across Washington County.
 • The survey will close on August 18, 2024.

As a thank you for taking our survey, WCCLS is giving away $50 gift cards to 100 people. If you would like to enter a random prize drawing to win a $50 gift card to Fred Meyer, please submit your name and email (or phone number) at the end of the survey. Limit one entry per person.

By providing your email, you agree to receive marketing emails from WCCLS. You can unsubscribe at any time.

Please note: You must complete the survey and be a resident of Washington County, Oregon, to win a gift card. Library staff, board members, and their families are not eligible. Winners will be contacted by September 30, 2024. This survey is not sponsored by Fred Meyer.

Thank you for taking the time to share your feedback. We look forward to hearing from you!

Take the survey!

Encuesta comunitaria de WCCLS

Tanto si utiliza la biblioteca todas las semanas como si nunca ha visitado una biblioteca del condado de Washington, ¡su opinión es muy valiosa! Ayude a WCCLS a conocer su experiencia con la biblioteca pública y díganos qué servicios le gustaría ver en el futuro. Su opinión nos ayudará a seguir mejorando la forma en que atendemos a los miembros de la comunidad en todo el condado.

Qué puede esperar:

 • Completar la encuesta le tomará entre 10 y 15 minutos.
 • Sus respuestas son anónimas. Las respuestas se utilizarán únicamente para identificar formas de mejorar el servicio bibliotecario en todo el condado de Washington.
 • La encuesta se cerrará el 18 de agosto de 2024.

Como agradecimiento por responder a nuestra encuesta, WCCLS está obsequiando tarjetas de regalo de $50 a 100 personas. Si desea participar en un sorteo para ganar una tarjeta de regalo de $50 canjeable en Fred Meyer, envíe su nombre y correo electrónico (o número de teléfono) al final de la encuesta. Límite de una participación por persona.

Al proporcionar su correo electrónico, usted acepta recibir correos electrónicos promocionales de WCCLS. Puede cancelar su suscripción en cualquier momento.

Por favor, tome en cuenta lo siguiente: Para ganar una tarjeta de regalo, debe completar la encuesta y ser residente en el condado de Washington, Oregon. El personal de la biblioteca, los miembros de la junta y sus familias no son elegibles. Nos pondremos en contacto con los ganadores antes del 30 de septiembre de 2024. Esta encuesta no está patrocinada por Fred Meyer.

Gracias por dedicar su tiempo a compartir sus comentarios. ¡Estaremos encantados de atenderle!

Responder la encuesta!

Khảo sát Cộng đồng của WCCLS

Cho dù quý vị sử dụng thư viện hàng tuần hay chưa bao giờ đi thư viện ở Quận Washington thì phản hồi của quý vị đều có giá trị! Hãy giúp WCCLS tìm hiểu về trải nghiệm của quý vị với thư viện công và cho chúng tôi biết những dịch vụ nào quý vị muốn có trong tương lai. Ý kiến của quý vị sẽ giúp chúng tôi tiếp tục cải thiện cách chúng tôi phục vụ các thành viên cộng đồng trên toàn quận.

Mong đợi những gì:

 • Khảo sát này sẽ mất khoảng 10 đến 15 phút để hoàn thành.
 • Phản hồi của quý vị là ẩn danh. Các câu trả lời sẽ chỉ sử dụng để xác định các cách cải thiện dịch vụ thư viện trên khắp Quận Washington.
 • Khảo sát này sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 8 năm 2024.

Để cảm ơn quý vị đã tham gia khảo sát của chúng tôi, WCCLS sẽ tặng thẻ quà tặng trị giá $50 cho 100 người. Nếu quý vị muốn tham gia rút thăm trúng thưởng ngẫu nhiên để giành được thẻ quà tặng trị giá $50 của Fred Meyer, vui lòng gửi tên và email (hoặc số điện thoại) của quý vị tại phần cuối khảo sát. Giới hạn mỗi người một quà tặng.

Bằng cách cung cấp email của mình, quý vị đồng ý nhận email tiếp thị từ WCCLS. Quý vị có thể bỏ nhận email này bất cứ lúc nào.

Vui lòng ghi nhớ: Quý vị phải hoàn thành khảo sát này và là cư dân của Quận Washington, Tiểu bang Oregon để giành được thẻ quà tặng. Nhân viên thư viện, thành viên hội đồng và gia đình của họ không đủ tiêu chuẩn tham dự. Người chiến thắng sẽ được liên lạc trước ngày 30 tháng 9 năm 2024. Khảo sát này không phải Fred Meyer tài trợ.

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian chia sẻ phản hồi của mình. Chúng tôi mong chờ ý kiến từ quý vị!

Tham gia khảo sát này!

Washington 县合作图书馆系统社区调查

无论您是每周使用 Washington 县的图书馆,还是从未去过图书馆 ,我们都非常重视您的反馈意见!帮助 WCCLS 了解您使用公立图书馆的经验,并告诉我们您希望将来看到哪些服务。您的意见将有助于我们继续改进为全县社区成员提供服务的方式。

温馨提醒:

 • 完成调查大约需要 10 到 15 分钟。
 • 您的回复是匿名的。您的回答将仅用于确定改善 Washington 县图书馆服务的方法。
 • 调查将于 2024 年 8 月 18 日结束。

为感谢您参与我们的调查,Washington 县合作图书馆系统 (Washington County Cooperative Library System, WCCLS) 将向 100 位参与者赠送价值 50 美元的礼品卡。如果您想参加随机抽奖,赢取 Fred Meyer 的 50 美元礼品卡,请在调查结束时提交您的姓名和电子邮件(或电话号码)。 每人限输入一项。

提供您的电子邮件,即表示您同意接收来自 WCCLS 的营销电子邮件。您可以随时取消订阅。

感谢您抽出时间与我们分享您的反馈意见。我们期待您的回复!

用中文进行调查。

line graphic of community skyline with books as buildings and various people doing different activities